info@sociaalwerkkoepelamsterdam.nl

Regelingen sociaal werk

Als u aan de slag wilt met sociaal werk, of als u iemand in dienst wilt nemen met een arbeidsbeperking, kunt u van een aantal wettelijke regelingen gebruikmaken. Deze regelingen komen voort uit de Participatiewet en de Wet Banenafspraak en quotumregeling. Daarnaast heeft elke gemeente een eigen verordening. Hieronder vindt u een globaal overzicht van deze regels. 

Participatiewet

De Participatiewet geldt sinds 2015 en vervangt onder meer de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wajong. De oude regelingen van WSW en de Wajong gelden alleen nog voor de mensen die er al inzaten. De gemeente is uitvoerder van de regelingen. 

Loonkostensubsidie, jobcoaching en no-riskpolis

Als werknemers met een arbeidsbeperking minder productief zijn, kan dat gecompenseerd worden met  loonkostensubsidie naar loonwaarde. Om de loonwaarde van de medewerker te bepalen wordt door de gemeente of het UWV een loonwaardemeting gedaan. U kunt ook via de loonaangifte een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen, het Loonkostenvoordeel (LKV). De gemeente biedt jobcoaching aan. Bij jobcoaching staat de werkwens van de Amsterdammer en zijn of haar mogelijkheden centraal. De jobcoach begeleidt bij het vinden van de juiste werkplek, coacht in het werk en bij behoud van werk en coacht de werkgever en/of directe collega’s in het scheppen van de juiste voorwaarden op de werkvloer . Met de no-riskpolis die van toepassing is bent u verzekerd tegen uitval door ziekte.

Wijziging per 1 juli 2021: Werkgevers ervaren moeilijkheden bij de inzet van loonkostensubsidie. Vooral grote werkgevers omdat zij vaak met meerdere gemeenten te maken hebben. En daarbij te maken hebben met verschillen per gemeenten. Daarom worden de regels over inzet van loonkostensubsidie aangepast.

De belangrijkste wijziging die per 1 juli geldt, is dat alle gemeenten de loonwaarde op dezelfde manier moeten bepalen. De loonwaarde is van belang voor de vraag of er recht bestaat op loonkostensubsidie en zo ja, ook voor de hoogte ervan. Een zogenaamde loonwaardedeskundige moet vanaf 1 juli 2021 de loonwaardebepaling gaan uitvoeren.

De nieuwe regels per 1 juli 2021 zijn opgenomen in het Besluit loonkostensubsidie 2021 en de Regeling loonkostensubsidie Participatiewet 2021. Meer info ook op te vragen bij WSP WerkgeversServicePunt Groot Amsterdam.

Beschut werk

Voor kandidaten die veel begeleiding nodig hebben bij het werk, is er beschut werk.  Als werkgever ontvangt u dan een vergoeding voor de begeleiding naast de loonkostensubsidie. Ook hier is de no-riskpolis van toepassing. Beschut werk valt (nog) niet onder de quotumregeling.

Banenafspraak en quotumregeling

De overheid wil dat organisaties met meer dan 24 werknemers mensen met een arbeidsbeperking of verminderde loonwaarde in dienst  nemen. Dit zijn werkzoekenden die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Zij staan in het doelgroepregister en tellen mee in de quotumregeling van de Banenafspraak. Dit is een overeenkomst tussen de overheid en de werkgevers om meer banen (rekeneenheid: 25,5 uur per week)  te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking.


Overzicht regelingen Sociaal Werk

Regeling voor sociaal werk In dienst naar loonwaardeBeschut werkExtra
Participatiewet
Vanaf 1/1/2015 ingegaan. 
Werken naar loonwaarde via de Participatiewet. Mensen werken naar vermogen in dienst bij een werkgever. Er is jobcoaching beschikbaar, loonkostensubsidie naar loonwaarde en Loonkostenvoordeel. Ook geldt de no-riskpolis voor de werkgever.Mensen werken bij sociale firma’s, Pantar of reguliere werkgevers. Er is veel begeleiding bij het werk. De werkgever ontvangt een vergoeding voor de begeleiding en loonkostensubsidie. De no-riskpolis is van toepassing. Detachering is niet apart geregeld in de Participatiewet. Sommige bedrijven bieden detachering en ontzorging aan volgens de Banenafspraak.
Sociale werkvoorziening (oud)
Per 1/1/2015 geen instroom meer 
Begeleid werken via de sociale werkvoorziening. Mensen werken naar vermogen in dienst bij een werkgever. Er is jobcoaching beschikbaar en de werkgever ontvangt loonkostensubsidie. Mensen werken bij Pantar op locatie. Er is veel begeleiding bij het werk en veel directe aansturing.SW (groeps) detachering.
Individuele mensen zijn in dienst bij de gemeente Amsterdam en gedetacheerd bij een werkgever. Er is jobcoaching of directe begeleiding beschikbaar en de werkgever betaalt een detacheringstarief gebaseerd op loonwaarde. Bij groepsdetachering werkt men bij sociaal werkbedrijf Pantar. 
Wajong (oud)
Per 1/1/2015 geen instroom meer 
Mensen die voor hun 18e of tijdens hun studie door ziekte of handicap een deel van hun arbeidsvermogen hebben verloren kunnen werken op basis van loondispensatie. Er is jobcoaching voor beschikbaar en de no-riskpolis is van toepassing.Wajongeren kunnen gebruik maken van de Beschut Werk regeling van de Participatiewet die wordt uitgevoerd door de gemeente. In dit geval is er naast de begeleidingssubsidie de loondispensatieregeling van UWV van toepassing. 

Actueel

In 2018 startte de staatssecretaris een Breed Offensief om de werking van de Participatiewet te verbeteren. Na de evaluatie van de Participatiewet (SCP, 2019), de Banenafspraak, het quotum arbeidsbeperkten (geldt sinds 21-11-2019) en de aandachtspunten uit de Kamerbrief ‘Simpel Switchen in de participatieketen’, komt de staatssecretaris met aanpassingen. Actuele informatie over deze wetten en regels vindt u op de website van Samen voor de klant.

MBO praktijkleren

Op verzoek van de ministeries van OCW en SZW is vanaf november 2018 gestart met pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo. De pilots zijn bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma of certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt. Dit komt vaak door kwetsbaarheid op meerdere leefgebieden; een psychische en/of verstandelijke beperking en/of sociale omstandigheden.

Gemeente Amsterdam, ROC van Amsterdam, ROC TOP, Amsterdamwerkt!, Pantar, Leerwerkbedrijf Cordaan en House of Skills hebben o.l.v. de Sociaal Werkkoepel Amsterdam een pilotaanvraag ingediend en zijn vanaf eind 2019 van start gegaan met de pilot in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam. Klik hier voor meer achtergrondinfo of neem contact op met Marije.Uilenberg@UWV.nl