Regelingen sociaal werk

De regelingen voor sociaal werk komen voort uit:

Als u aan de slag wilt met sociaal werk, kunt u van een aantal wettelijke regelingen gebruik maken. Ook als u iemand in dienst wilt nemen met een arbeidsbeperking. Hieronder vindt u daarvoor een globaal overzicht van deze regels. Daarnaast heeft elke gemeente een eigen verordening op dat gebied.

Regelingen sociaal werk

Participatiewet

Een van de regelingen voor sociaal werk is dus de Participatiewet. Die geldt sinds 2015. En vervangt sindsdien onder meer de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wajong. De oude regelingen van WSW en de Wajong gelden daarom alleen nog voor de mensen die er al inzaten. De gemeente is uitvoerder van de regelingen.

Loonkostensubsidie

De  loonkostensubsidie naar loonwaarde biedt compensatie, als werknemers met een arbeidsbeperking minder productief zijn. Om de loonwaarde van de medewerker te bepalen, doet de gemeente of het UWV daarvoor een loonwaardemeting.

U kunt ook via de loonaangifte een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen. Dat noemen we het Loonkostenvoordeel (LKV).

Jobcoaching

De gemeente biedt bovendien jobcoaching aan. Bij jobcoaching staat dan de werkwens van de Amsterdammer en zijn of haar mogelijkheden centraal.

De jobcoach:

  • begeleidt bij het vinden van de juiste werkplek.
  • coacht in het werk en bij behoud van werk.
  • biedt coaching aan de werkgever en/of directe collega’s in het scheppen van de juiste voorwaarden op de werkvloer.

No riskpolis

Met de no-riskpolis die van toepassing is bent u bovendien verzekerd tegen uitval door ziekte.

Wijziging loonkostensubsidie per 1 juli 2021:

Werkgevers ervaren echter moeilijkheden bij de inzet van loonkostensubsidie. Vooral grote werkgevers, omdat zij vaak met meerdere gemeenten te maken hebben. En daarbij dus te maken hebben met verschillen per gemeenten. Daarom is besloten de regels over inzet van loonkostensubsidie aan te passen.

De belangrijkste wijziging die per 1 juli geldt, is dan ook dat alle gemeenten de loonwaarde op dezelfde manier moeten bepalen. De loonwaarde is van belang voor de vraag of er recht bestaat op loonkostensubsidie. En zo ja, ook voor de hoogte ervan. Een zogenaamde loonwaarde-deskundige moet daarom vanaf 1 juli 2021 de loonwaardebepaling gaan uitvoeren.

Deze nieuwe regels per 1 juli 2021 zijn opgenomen in het Besluit loonkostensubsidie 2021 en de Regeling loonkostensubsidie Participatiewet 2021. Meer info daarover kunt u ook opvragen bij WSP WerkgeversServicePunt Groot Amsterdam.

Beschut werk

Voor kandidaten die veel begeleiding nodig hebben bij het werk, is er de regeling beschut werk. Als werkgever ontvangt u in dat geval een vergoeding voor de begeleiding naast de loonkostensubsidie. Ook hier is de no-riskpolis van toepassing. Beschut werk valt (nog) niet onder de quotumregeling.

Banenafspraak en quotumregeling

De overheid wil dat organisaties met meer dan 24 werknemers mensen met een arbeidsbeperking of verminderde loonwaarde in dienst nemen. Dit zijn dus werkzoekenden die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Zij staan dan ook in het doelgroepregister. En tellen dus wel mee in de quotumregeling van de Banenafspraak. Dit is een overeenkomst tussen de overheid en de werkgevers om meer banen (rekeneenheid: 25,5 uur per week) te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking.

Hulp bij aanvraag subsidies?

Neemt u via Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) een nieuwe collega in dienst? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor een subsidie.

WSP Groot-Amsterdam geeft informatie en advies over subsidies en regelingen. Daarnaast biedt WSP hulp bij de administratie, zoals het invullen van het aanvraagformulier voor een subsidie of regeling.

Meer weten over hulp bij aanvraag subsidies?
Neem contact op met WSP Groot-Amsterdam via info@wspgrootamsterdam.nl of rechtstreeks met Attiya Ince via attiya.ince@amsterdam.nl of 06-41812731.

regelingen sociaal werk: Hand in hand

Overzicht regelingen sociaal werk

Regeling voor sociaal werkIn dienst naar loonwaardeBeschut werkExtra
Participatiewet
Vanaf 1/1/2015 ingegaan.
Werken naar loonwaarde via de Participatiewet. Mensen werken dan naar vermogen in dienst bij een werkgever. Er is jobcoaching beschikbaar, loonkostensubsidie naar loonwaarde en Loonkostenvoordeel. Ook geldt de no-riskpolis voor de werkgever.Mensen werken bij sociale firma’s, Pantar of reguliere werkgevers. Er is dus veel begeleiding bij het werk. De werkgever ontvangt een vergoeding voor die begeleiding en loonkostensubsidie. De no-riskpolis is ook hier van toepassing.Detachering is echter niet apart geregeld in de Participatiewet. Sommige bedrijven bieden wel detachering en ontzorging aan volgens de Banenafspraak.
Sociale werkvoorziening (oud)
Per 1/1/2015 geen instroom meer
Begeleid werken via de sociale werkvoorziening. Mensen werken dan naar vermogen in dienst bij een werkgever. Er is bovendien jobcoaching beschikbaar en de werkgever ontvangt loonkostensubsidie.Mensen werken bij Pantar op locatie. Er is veel begeleiding bij het werk en veel directe aansturing.SW (groeps) detachering.
Individuele mensen zijn in dienst bij de gemeente Amsterdam en gedetacheerd bij een werkgever. Er is jobcoaching of directe begeleiding beschikbaar. En de werkgever betaalt een detacheringstarief gebaseerd op loonwaarde. Bij groepsdetachering werkt men bij sociaal werkbedrijf Pantar.
Wajong (oud)
Per 1/1/2015 geen instroom meer
Mensen die voor hun 18e of tijdens hun studie door ziekte of handicap een deel van hun arbeidsvermogen hebben verloren, kunnen werken op basis van loondispensatie. Er is jobcoaching voor beschikbaar en de no-riskpolis is van toepassing.Wajongeren kunnen gebruik maken van de Beschut Werk regeling van de Participatiewet. De gemeente voert die regeling uit. In dit geval is er naast de begeleidingssubsidie de loondispensatieregeling van UWV van toepassing.

Actueel

In 2018 startte de staatssecretaris een Breed Offensief om de werking van de Participatiewet te verbeteren. De staatssecretaris komt daarvoor met aanpassingen na:

  • de evaluatie van de Participatiewet (SCP, 2019)
  • de Banenafspraak
  • het quotum arbeidsbeperkten (geldt sinds 21-11-2019)
  • en de aandachtspunten uit de Kamerbrief ‘Simpel Switchen in de participatieketen’

Actuele informatie over deze wetten en regels vindt u op de website van Samen voor de klant en WSP Groot-Amsterdam.

MBO praktijkleren

Op verzoek van de ministeries van OCW en SZW is bovendien vanaf november 2018 gestart met pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo. De pilots zijn bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie. Dat wil zeggen, voor hen voor wie een volledig mbo-diploma of certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt. Dit komt vaak door:

  • kwetsbaarheid op meerdere leefgebieden
  • een psychische en/of verstandelijke beperking
  • en/of sociale omstandigheden

Pilotaanvraag

Gemeente Amsterdam, ROC van Amsterdam, ROC TOP, Amsterdamwerkt!, Pantar, Leerwerkbedrijf Cordaan en House of Skills hebben daarom o.l.v. de Sociaal Werkkoepel Amsterdam een pilotaanvraag ingediend. Ze zijn vervolgens vanaf eind 2019 van start gegaan met de pilot in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam. Klik op de link voor meer achtergrondinfo hierover. Of neem contact op met Marije.Uilenberg@UWV.nl.