Verslag van de Week van de Participatie: 17 t/m 20 mei 2021

Deze week wordt elk jaar georganiseerd om kansen te vergroten voor Amsterdammers die bekend zijn met extra ondersteuning. Het programma is bedoeld voor beroepskrachten en vrijwilligers die in het sociaal domein werken.

Er waren workshops, je leert van praktijkvoorbeelden en collega’s, er is een openingswebinar en een afsluitend debat. Iedereen kiest de bijeenkomsten waaraan hij/zij wilt deelnemen en zo stel je dan je eigen weekprogramma samen. Elke dag actuele thema’s in het sociale domein kwamen aan bod. Het accent lag op leren & ontwikkelen: hoe leer je als mens en als organisatie en wat kunnen we leren uit praktijkervaring. 

Wij waren als Sociaal Werkkoepel betrokken bij de organisatie van 2 digitale sessies .

Op maandagmiddag 17 mei stond ‘Uitzicht op de arbeidsmarkt’ op de agenda.

Meer dan 30 geïnteresseerden sloten aan bij de co-creatie van onze koepel en het kenniscentrum van het Werkgeversservicepunt Amsterdam. De arbeidsmarktkansen en bedreigingen voor mensen met een arbeidsbeperking werden door onder de loep genomen. Anneke Broekman en Inge Dullens, beide projectmanagers bij de Sociaal Werkkoepel, gaven de ontwikkelingen in sociaal werk van het afgelopen jaar weer. 

Wouter van der Wolk, werkzaam als adviseur Arbeidsmarktkennis bij het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam gaf een overzicht van de arbeidsmarktontwikkelingen sinds corona. Hieruit bleek o.a. dat de regio Groot-Amsterdam zwaarder getroffen is door corona dan het landelijk gemiddelde. Onze regio is natuurlijk oververtegenwoordigd met horeca, toerisme, evenementen, cultuur en luchtvaart en die sectoren zijn het zwaarst getroffen door corona.

Toename Werkloosheid

De werkloosheid onder jongeren en laagopgeleiden is sterk opgelopen, want deze groepen hebben relatief vaak een flexcontract. Flexwerkers verloren als eerste hun baan.Voor de gehele beroepsbevolking wordt verwacht dat de werkloosheid verder zal stijgen naar 6 tot 7% in 2021 (was 4,3% in 2019). Op dit moment zijn precieze prognoses moeilijk te maken omdat onzeker is hoe snel de economie zal herstellen. Opvallend is dat de voorspelling dat werknemers met een arbeidsbeperking harder geraakt zouden worden door de crisis (nog) niet uitgekomen is. De werkloosheid onder deze groep stijgt in Amsterdam op dit moment niet harder dan onder andere groepen werknemers. Vanwege de steunmaatregelingen van de overheid  kan het zijn dat er meer mensen alsnog werkloos raken zodra de steunmaatregelen stoppen.

Welllicht stilte voor de storm…

De verwachtingen van de toename van de werkloosheid en concurrentie kan een negatieve impact hebben op de arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking. Onder deze doelgroep zijn relatief veel laagopgeleiden en flexwerkers Hun werkzaamheden zijn vaak ook meer  afgebakend en minder gevarieerd.. Ze hebben ook minder autonomie over het werkproces en meer begeleiding nodig. Hierdoor zijn deze werknemers moeilijker inzetbaar bij eventueel andere werkzaamheden. Dit alles maakt dat de banen van mensen met een arbeidsbeperking vaak crisisgevoeliger zijn, en deze groep dus een relatief kwetsbare positie heeft. Tegelijkertijd zien we in Amsterdam dat het tot nu toe lukt om het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking op peil te houden.

Het aantal Amsterdammers dat werkt met de instrumenten van de Participatiewet groeit nog steeds. Dat kost wel veel extra inspanning; er zijn sinds de Coronacrisis veel meer (her)plaatsingen nodig om te kunnen blijven groeien. En het aantal werkzoekenden is ook toegenomen. Gelukkig zien we ook een positieve ontwikkeling in het aandeel duurzame banen: ruim 20% van de Amsterdammers die werkt met de instrumenten van de Participatiewet heeft een vast contract en 35% werkt langer dan 2 jaar bij dezelfde werkgever.

Andere sectoren

Gelukkig had Van der Wolk ook positieve berichten. Er is een groei te zien bij andere sectoren. Denk aan: zorg en welzijn, informatie en communicatie (ICT), de overheid, het onderwijs, , zakelijke dienstverleningen meer. Daarnaast is in sectoren als de bouw en techniek al langere tijd een personeelstekort, ondanks dat het aantal banen sinds 2019 wat is afgenomen. Al deze sectoren bieden voor de komende jaren de beste kansen op werk. En nu de versoepelingen verder worden doorgevoerd zien we dat ook de horeca zich weer snel herstelt en de vraag naar personeel toeneemt.

Ook vertelde Wouter dat de arbeidsmarkt zo snel verandert dat het heel belangrijk is dat je blijft leren en ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het halen van deelcertificaten terwijl je werkt. Door technologische ontwikkelingen veranderen banen en taken namelijk steeds sneller, en daarmee ook de vaardigheden die je ervoor nodig hebt. Daarom benadrukte hij ook het belang van kijken naar vaardigheden (skills). Werkzoekenden moeten in kaart brengen welke competenties, talenten en kennis zij hebben opgedaan tijdens eerdere banen én daarbuiten (vrijwilligerswerk, privésfeer). Ook werkgevers moeten leren kijken naar de opgedane vaardigheden die je tijdens je loopbaan opdoet. We zullen steeds minder vaak een arbeidsleven lang in dezelfde functie of branche blijven werken. Door te kijken naar skills die in verschillende beroepen en branches benut kunnen worden blijf je inzetbaar op een veranderende arbeidsmarkt.  Lees hier verder voor de uitgebreide powerpoint presentatie.

Dinsdag 18 mei: MBO Praktijkleren

Dinsdag 18 mei stond de workshop ‘MBO Praktijkleren’ op de agenda. Ook hier sloten zo’n  30 deelnemers aan. Marije Uilenberg, projectleider pilot MBO Praktijkleren bij het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam en Annemarie Klip, projectmanager van de koepel en kwartiermaker van deze pilot heetten iedereen welkom. 

mbo praktijkleren

De pilot is bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma of certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt. 

Na een duidelijke presentatie van Uilenberg begon het interactieve gedeelte. Iedereen kwam aan bod met vragen. Over financiering: is er nog budget en ook voor 30-plussers? Uilenberg bevestigde dit. Er is nog budget en er wordt nu gekeken naar het 3e steunpakket.

Een vraag over jongeren die op de Praktijkschool zitten: kunnen deze jongeren ook beginnen met het MBO praktijkleren? Klip gaf aan dat dit lijkt op wat voorheen BORIS was dat werd ingezet en dat dit nader wordt uitgezocht (de vraag ligt bij SBB).

Ook over het niveau werden vragen gesteld. Kan het al vanaf MBO-niveau 1? Milo Stokman, projectmanager House of Skills, en werkzaam bij ROC van Amsterdam bevestigde dit. Een afgeronde opleiding op MBO-niveau 1 is geen startkwalificatie. Dus mensen met een MBO 1 diploma kunnen ook in aanmerking komen voor deze pilot. De startkwalificatie begint bij MBO-niveau 2, HAVO of VWO.

Uiteindelijk waren alle vragen gesteld en beantwoord en kon er zowel door de deelnemers als door de organisatoren op een geslaagde ochtend teruggeblikt worden. Lees hier verder voor de uitgebreide presentatie.

Meer algemene info over de pilot MBO Praktijkleren kun je hier vinden.

Digitaal vragenuurtje ‘Alles over MBO-praktijkleren’ gepland voor alle geïnteresseerden!

Meer info over 2 juli a.s. digitale vragenuurtje van 11 tot 12 uur.

En/of wil je de volgende keer (wsl. november 2021) ook de Participatieweek bijwonen? Houd onze agenda in de gaten of die van de Participatiegids.

Deel dit artikel: